Конкурс грантів на розвиток ОТГ
Источник: http://nechytailo.fund/ru/sobytiya-3/288-konkurs-grantiv-na-rozvitok-otg.html